3 Yǐsèliè wáng duì chénpú shuō , nǐmen bù zhīdào Jīliè de là mò shì shǔ wǒmen de ma . wǒmen qǐ kĕ jìng zuò bù dòng , bù cóng Yàlán wáng shǒu lǐ duó huí lái ma .