43 Yuēshāfǎ xíng tā fùqin Yàsā suǒ xíng de dào , bù piānlí zuǒyòu , xíng Yēhéhuá yǎn zhōng kàn wéi zhēng de shì . zhǐshì qiū tán hái méiyǒu feì qù , bǎixìng réng zaì nàli xiànjì shāoxiāng .