42 Yuēshāfǎ dēng jī de shíhou nián sān shí wǔ suì , zaì Yēlùsǎlĕng zuò wáng Ěr shí wǔ nián . tā mǔqin míng jiào a sū bā , nǎi shì lì xī de nǚér .