14 Tā shì Náfútālì zhīpaì zhōng yī gè guǎfu de érzi , tā fùqin shì Tuīluó rén , zuò tóng jiàng de . Hùlán mǎn yǒu zhìhuì , cōngming , jì néng , shàn yú gèyàng tóng zuò . tā lái dào Suǒluómén wáng nàli , zuò wáng yīqiè suǒ yào zuò de .