12 Dà yuàn zhōuwéi yǒu zaó chéng de shítou sān céng , xiāng bǎi mù yī céng , dōu zhào Yēhéhuá diàn de neì yuàn hé diàn láng de yàngshì .