15 Suǒluómén wáng tiǎo qǔ fù kǔ de rén , shì wèi jiànzào Yēhéhuá de diàn , zìjǐ de gōng , mǐ luó , Yēlùsǎlĕng de chéngqiáng , Xiàsuǒ , Mǐjíduō , bìng jī sè .