16 Xiānqián Āijí wáng fǎlǎo shàng lái gōng qǔ jī sè , yòng huǒ fùnshāo , shā le chéng neì jūzhù de Jiānán rén , jiāng chéng cìgĕi tā nǚér Suǒluómén de qī zuò zhuāng lián .