11 Yà mǎ xiè què bù kĕn tīng zhè huà . yúshì Yǐsèliè wáng yuē a shī shàng lái , zaì Yóudà de Bǎishìmaì yǔ Yóudà wáng yà mǎ xiè xiāng jiàn yú zhàn cháng .