14 Tā yòng Yǐlìyà shēnshang diào xià lái de waìyī dá shuǐ , shuō , Yēhéhuá Yǐlìyà de shén zaì nǎli ne . dá shuǐ zhī hòu , shuǐ yĕ zuǒyòu fēnkāi , Yǐlìshā jiù guō lái le .