15 Zhù Yēlìgē de xiānzhī méntǔ cóng duìmiàn kànjian tā , jiù shuō , gǎndòng Yǐlìyà de líng gǎndòng Yǐlìshā le . tāmen jiù lái yíngjiē tā , zaì tā miànqián fǔfú yú dì ,