21 Tā chū dào shuǐ yuán , jiāng yán dǎo zaì shuǐ zhōng , shuō , Yēhéhuá rúcǐ shuō , wǒ zhì hǎo le zhè shuǐ , cóngcǐ bì bú zaì shǐ rén sǐ , yĕ bú zaì shǐ dì tǔ bù shēngchǎn .