14 Wǒ bì qì diào suǒ yú shèng de zǐmín ( yuánwén zuò chǎnyè ) , bǎ tāmen jiāo zaì chóudí shǒu zhōng , shǐ tāmen chéngwéi yīqiè chóudí lǔlǜe zhī wù .