13 Yēhéhuá diàn de tóng zhù , bìng Yēhéhuá diàn de pén zuò hé tóng hǎi , Jiālèdǐ rén dōu dá suì le , jiāng nà tóng yùn dào Bābǐlún qù le ,