10 Yǐsèliè wáng chāi rén qù kuītàn shén rén suǒ gàosu suǒ jǐngjiè tā qù de dìfang , jiù fángbeì wèi shòu qí haì , bù zhǐ yī liǎng cì .