11 Yàlán wáng yīn zhè shì xīnli jīng yí , zhào le chénpú lái , duì tāmen shuō , wǒmen zhèlǐ yǒu shuí bāngzhu Yǐsèliè wáng , nǐmen bù zhǐ gĕi wǒ ma .