33 Zhēng shuōhuà de shíhou , shǐzhĕ lái dào , wáng yĕ dào le , shuō , zhè zāihuò shì cóng Yēhéhuá nàli lái de , wǒ hébì zaì yǎngwàng Yēhéhuá ne .