1 Yǐlìshā shuō , nǐmen yào tīng Yēhéhuá de huà , Yēhéhuá rúcǐ shuō , míngrì yuē dào zhè shíhou , zaì sǎ Mǎlìyà chéng ménkǒu , yī xì yà xì miàn yào maì yín yī Shĕkèlè , èr xì Yàdà maì yĕ yào maì yín yī Shĕkèlè .