15 Suǒ jǔ de tuǐ , suǒ yáo de xiōng , tāmen yào yǔ huǒ jì de zhīyóu yītóng daì lái dāng yáo jì , zaì Yēhéhuá miànqián yáo yī yáo , zhè yào guī nǐ hé nǐ érzi , dàng zuō yǒng dé de fēn , dōu shì zhào Yēhéhuá suǒ fēnfu de .