44 Wǒ shì Yēhéhuá nǐmen de shén , suǒyǐ nǐmen yào chéngwéi shèngjié , yīnwei wǒ shì shèngjié de . nǐmen yĕ bùkĕ zaì dì shàng de pá wù wūhuì zìjǐ .