42 Fán yòng dùzi xíng zǒu de hé yòng sì zú xíng zǒu de , huò shì yǒu xǔduō zú de , jiù shì yīqiè pá zaì dì shàng de , nǐmen dōu bùkĕ chī , yīnwei shì kè zēng de .