45 Wǒ shì bǎ nǐmen cóng Āijí dì lǐng chūlai de Yēhéhuá , yào zuò nǐmen de shén , suǒyǐ nǐmen yào shèngjié , yīnwei wǒ shì shèngjié de .