57 Ruò réng xiànzaì yīfu shàng , huò shì jìng shàng , wĕi shàng , pí zǐ zuò de shénme wùjiàn shàng , zhè jiù shì zāi bìng yòu fā le , bì yòng huǒ fùnshāo nà rǎn zāi bìng de wùjiàn .