59 Zhè jiù shì dàmáfēng zāi bìng de tiaólì , wúlùn shì zaì yáng maóyī fú shàng , má bù yīfu shàng , jìng shàng , wĕi shàng , hé pí zǐ zuò de shénme wùjiàn shàng , kĕyǐ déng wéi jiéjìng huò shì bù jiéjìng .