24 Dàn wǒ duì nǐmen shuō guō , nǐmen yào chéngshòu tāmende dì , jiù shì wǒ yào cìgĕi nǐmen wéi yè , liú nǎi yǔ mì zhī dì . wǒ shì Yēhéhuá nǐmen de shén , shǐ nǐmen yǔ wàn mín yǒu fēnbié de .