22 Xiāyǎn de , zhē shāng de , cánfeì de , yǒu liú zǐ de , zhǎng xuǎn de , zhǎng jiè de dōu bùkĕ xiàn gĕi Yēhéhuá , yĕ bùkĕ zaì tán shàng zuòwéi huǒ jì xiàn gĕi Yēhéhuá .