21 Dàng zhè rì , nǐmen yào xuāngào shèng huì , shénme laólù de gōng dōu bùkĕ zuò . zhè zaì nǐmen yīqiè de zhù chǔ zuòwéi shì shìdaì daì yǒngyuǎn de dénglì .