20 Jìsī yào bǎ zhèxie hé chū shú maìzi zuò de bǐng yītóng zuò yáo jì , zaì Yēhéhuá miànqián yáo yī yáo , zhè shì xiàn yǔ Yēhéhuá wéi shèngwù guī gĕi jìsī de .