19 Jiàng dì fēnbié wéi shèng de rén ruò déng yào bǎ dì shú huí , tā biàn yào zaì nǐ suǒ gū de jiàzhí yǐwaì jiā shàng wǔ fèn ...zhīyī , dì jiù zhún déng guī tā .