21 Dàn dào le xǐ nián , nà dì cóng mǎi zhǔ shǒu xià chūlai de shíhou , jiù yào guī Yēhéhuá wéi shèng , hé yǒng xiàn de dì yíyàng , yào guī jìsī wéi yè .