We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
23 Jìsī jiù yào jiàng nǐ suǒ gū de jiàzhí gĕi tā tuī suàn dào xǐ nián . dàng rì , tā yào yǐ nǐ suǒ gū de jià yín wéi shèng , guī gĕi Yēhéhuá .