5 Yàlún de zǐsūn yào bǎ zhèxie shāo zaì tán de Fánjì shàng , jiù shì zaì huǒ de chái shàng , shì xiàn yǔ Yēhéhuá wéi xīnxiāng de huǒ jì .