Lìwèijì 3:6

6 Rén xiàng Yēhéhuá xiàn gōngwù wéi píngān jì , ruò shì cóng yáng qún zhōng xiàn , wúlùn shì gōng de shì mǔ de , bì yòng méiyǒu cánji de .