13 Zhìyú tā zaì zhè jǐ jiàn shì zhōng suǒ fàn de zuì , jìsī yào wèi tā shú le , tā bì mĕng shèmiǎn . shèngxia de miàn dōu guīyǔ jìsī , hé sù jì yíyàng .