12 Tā yào bǎ gōngwù daì dào jìsī nàli , jìsī yào qǔ chū zìjǐ de yī bǎ lái zuòwéi jìniàn , àn xiàn gĕi Yēhéhuá huǒ jì de tiaólì shāo zaì tán shàng , zhè shì shú zuì jì .