15 Rén ruò zaì Yēhéhuá de shèngwù shàng wù fàn le zuì , yǒu le guò fàn , jiù yào zhào nǐ suǒ gū de , àn shèng suǒ de Shĕkèlè ná yínzi , jiàng shú qiā jì shēng jiù shì yáng qún zhōng yī zhǐ méiyǒu cánji de gōng miányáng qiā dào Yēhéhuá miànqián wèi shú qiā jì .