20 Dàng Yàlún shòu gào de rìzi , tā hé tā zǐsūn suǒ yào xiàn gĕi Yēhéhuá de gōngwù , jiù shì xì miàn yīfǎ shí fèn ...zhīyī , wéi cháng xiàn de sù jì , zǎochen yī bàn , wǎnshang yī bàn .