Lìwèijì 6:22

22 Yàlún de zǐsūn zhōng , jiēxù tā wéi shòu gào de jìsī , yào bǎ zhè sù jì xiànshang , yào quán shāo gĕi Yēhéhuá . zhè shì yǒngyuǎn de dénglì .