5 Huò shì tā yīn shénme wù qǐ le jiǎ shì , jiù yào rú shù guī hái , Lìngwaì jiā shàng wǔ fèn ...zhīyī , zaì chá chū tā yǒu zuì de rìzi jiāo hái bĕn zhǔ .