30 Tā qīn shǒu xiàn gĕi Yēhéhuá de huǒ jì , jiù shì zhīyóu hé xiōng , yào daì lái , hǎo bà xiōng zaì Yēhéhuá miànqián zuò yáo jì , yáo yī yáo .