36 Jiù shì zaì Móxī ( yuánwén zuò tā ) gāo tāmende rìzi , Yēhéhuá fēnfu Yǐsèliè rén gĕitāmende . zhè shì tāmen shì shìdaì daì yǒng de de fēn .