17 Nǐ zaì nǎli sǐ , wǒ yĕ zaì nàli sǐ , yĕ zàng zaì nàli . chúfēi sǐ néng shǐ nǐ wǒ xiāng lí , bù rán , yuàn Yēhéhuá chóngchóng dì jiàng fá yǔ wǒ .