9 Tā jiù shuō , nǐ shì shuí . huídá shuō , wǒ shì nǐde bìnǚ Lùdé . qiú nǐ yòng nǐde yī jīn zhēgaì wǒ , yīnwei nǐ shì wǒ yī gè zhì jìn de qīnshǔ .