Lùdéjì 3:7

7 Bōesī chī hē wán le , xīnli huān chàng , jiù qù shuì zaì maì duī pángbiān . Lùdé biàn qiāoqiāo dì lái xiān kāi tā jiǎo shàng de beì , tǎng wò zaì nàli .