Lùdéjì 3:10

10 Bōesī shuō , nǚér a , yuàn nǐ méng Yēhéhuá cì fú . nǐ mòhòu de ēn bǐ xiānqián gèng dà . yīnwei shàonián rén wúlùn pín fù , nǐ dōu méiyǒu gēn cóng .