20 Yúshì kuītàn Yēsū , dǎfa jiānxi zhuāng zuò hǎo rén , yào zaì tāde huà shang dé bǎbǐng , hǎo jiāng tā jiāo zaì xúnfǔ de zhèngquán zhī xià .