We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
32 Dàn wǒ yǐjing wèi nǐmen qíqiú , jiào nǐ búzhìyú shī le xìnxīn . nǐ huí tóu yǐhòu , yào jiāngù nǐde dìxiōng .