42 Tiān liàng de shíhou , Yēsū chūlai , zǒu dào kuàngyĕ dìfang . zhòngrén qù zhǎo tā , dào le Tānàli , yào liú zhù tā , búyào tā líkāi tāmen .