8 Wèishénme bú shuō , wǒmen kĕyǐ zú ĕ yǐ chéng shàn ne , zhè shì huǐbàng wǒmen de rén , shuō wǒmen yǒu zhè huà . zhè dĕng rén dìng zuì , shì gāi dàng de .