15 Tāmen lái dào Yēsū nàli , kànjian nà beì guǐ fùzhuó de rén , jiù shì cóng qián beì qún guǐ suǒ fù de , zuò zhe , chuān shàngyī fú , xīnli míngbai guo lái . tāmen jiù haìpà .