13 Yēsū zhún le tāmen . wūguǐ jiù chūlai , jìnrù zhū lǐ qù . yúshì nà qún zhū chuǎng xià shānyá , tóu zaì hǎi lǐ , yānsǐ le . zhū de shùmù , yuē yǒu èr qiā .